مبلغ هزینه زمین و تراکم


متراژ پرداخت اول (عقد قرارداد) پرداخت دوم (60 روزه) پرداخت سوم (60 روزه) پرداخت چهارم (60 روزه) جمع کل

متراژ 60

390,000,000

169,000,000

169,000,000

169,000,000

1,722,000,000

متراژ 90

585,000,000

253,500,000

253,500,000

253,500,000

2,583,000,000

متراژ 120

780,000,000

338000,000

338000,000

338000,000

3,444,000,000

متراژ 150

975,000,000

422,500,000

422,500,000

422,500,000

4,305,000,000

متراژ 160

1,040,000,000

450,666,667

450,666,667

450,666,667

4,592,000,000

متراژ 170

1,105,000,000

478,833,333

478,833,333

478,833,333

4,879,000,000

متراژ 180

1,170,000,000

507,000,000

507,000,000

507,000,000

5,166,000,000

تمامی مبالغ به تومان می باشد

جدول پرداخت هزینه ساخت


متراژ مبلغ تقریبی هر قسط تعداد اقساط جمع تقریبی مبالغ اقساط مبلغ علی الحساب کل ساخت مجموع هزینه زمین و ساخت
60 14,609,675 48 701,250,000 825,000,000 1,722,000,000
90 21,914,063 48 1,051,875,000 1,237,500,000 2,583,000,000
120 29,218,750 48 1,402,500,000 1,650,000,000 3,444,000,000
150 36,523,438 48 1,753,125,000 2,062,500,000 4,305,000,000
160 38,958,333 48 1,870,000,000 2,200,000,000 4,592,000,000
170 41,393,229 48 1,986,875,000 2,337,500,000 4,879,000,000
180 43,828,125 48 2,103,750,000 2,475,000,000 5,166,000,000