تیم فروش

خانم دهقان

کارشناس فروش باشگاه مشتریان آرین ستاره همت غرب

خانم گلپایگانی

کارشناس فروش باشگاه مشتریان آرین ستاره همت غرب

آقای عینی

کارشناس فروش باشگاه مشتریان آرین ستاره همت غرب

خانم عبدی

کارشناس فروش باشگاه مشتریان آرین ستاره همت غرب

خانم کیانی

کارشناس فروش باشگاه مشتریان آرین ستاره همت غرب